Формула здоровьяNEW
Каско
Полис гражданско-правовой ответсвтенности online
Купить полис
Полис для поездки за рубеж online

Русский    Українська

Горячая линия (круглосуточно)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(бесплатно по Украине)
456 
(с мобильного по тарифам оператора)


 Обратный звонок
О компании
Публичная информация
Пресс-центр
Страховые услуги
Центр обслуживания
Электронный полис
Сотрудничество
Качество наших услуг
Партнерские программы
Программы лояльности
Работа в АСКА
Наши контакты
Информация для акционеров

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 г. выплачено
167,1 млн. грн.

страховых возмещений
История

Менеджмент


Миссия и принципы

Финансовые показатели


Визитная карточка компании

Лицензии


Перестрахование

Рейтинги и награды


Социальная ответственность

Работа в АСКА


Корпоративное управление

Особая информация эмитента


Правила страхования

Линия доверия СКМ


Главная   >   О компании   >   Корпоративное управление

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА»

(ідентифікаційний код 13490997)

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Українська акціонерна страхова компанія АСКА»

Протокол № 1/2013 від 29.03.2013 року

 

ПРЕАМБУЛА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА” (далі - Товариство) приділяє увагу захисту прав та інтересів акціонерів Товариства, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, управлінню ризиками, а також застосуванню кращої світової практики у своїй комерційній діяльності.

Товариство несе відповідальність перед акціонерами та працівниками, що забезпечують стабільну роботу Товариства та подальший його розвиток, за створення нових та збереження існуючих робочих місць.

Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, Товариство бере на себе зобов’язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених Принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у своїй повсякденній діяльності.

Дотримання закріплених Принципів, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства в уяві його акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов’язаних із страховою діяльністю, підтримання та зростання фінансових показників Товариства, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечують роботу Товариства, успішного здійснення його статутної діяльності.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Принципи корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА” (надалі - Принципи) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, принципи захисту інтересів акціонерів, вкладників та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності менеджменту Товариства та інформаційної відкритості.

1.2.Дані Принципи розроблені відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про страхування”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про державне

регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008р. № 52, інших законів, інших підзаконних нормативно-правовими актами (далі – законодавство України), а також Статуту Товариства, інших внутрішніх актів регулювання Товариства.

1.3. Товариство зобов'язане дотримуватись у своїй діяльності затверджених Принципів корпоративного управління.

1.4. Дані Принципи набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів. Зміни та/або доповнення до цих Принципів вносяться Загальними зборами акціонерів і набувають чинності з моменту їх затвердження.

 2. МЕТА ТОВАРИСТВА ТА ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРИНЦИПІВ

2.1. Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Головною метою даних Принципів є формування та впровадження в практику Товариства належних норм і найкращої практики корпоративного управління, які базуються на дотриманні Товариством установлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу на фінансовому ринку, підвищення

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку страхувальників та інвесторів, збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

2.3. Важливість встановлення Принципів корпоративного управління для Товариства полягає у його впливі на підвищення конкурентоспроможності та досягнення високої економічної ефективності у своїй діяльності шляхом забезпечення: належної уваги до інтересів усіх акціонерів та зацікавлених осіб; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; запровадження правил ефективного управління та належного контролю; розкриття інформації та прозорості.

2.4. Дотримання викладених Принципів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, поліпшення процесу управління ризиками, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення інвестиційної привабливості. 2.5. Під "корпоративним управлінням" мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариства, що виконується Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства, Генеральним директором Товариства, Ревізором Товариства та іншими зацікавленими особами у частині:

  • встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;
  • створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;
  • досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради та Генерального директора, його кредиторів та інших зацікавлених осіб;
  • забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства.

 3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

3.1. Товариство повинно сприяти реалізації та забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

3.1.1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство повинно забезпечити дотримання таких прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів Наглядової ради та Ревізора, додатковий випуск акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства повинні створювати сприятливі умови для участі акціонера у зборах;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів за умови внесення такої пропозиції акціонером (ами), який (які) володіють необхідною кількістю голосів;

ґ) брати участь у загальних зборах особисто або через уповноваженого представника;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, причому процедура голосування на загальних зборах повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів.

3.1.2. Право на отримання частини прибутку Товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

3.1.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо.

3.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.

3.1.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

а) процедура реєстрації права власності повинна забезпечувати швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

б) Товариство повинно вжити всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів;

в) при виборі особи, яка буде здійснювати облік права власності на цінні папери Товариство повинно керуватися виключно критеріями незалежності, професійності та надійності такої особи.

3.2. Товариство повинно забезпечити рівне ставлення до всіх акціонерів - власників однієї категорії акцій:

а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів – власників привілейованих акцій, такі акціонери повинні мати право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер не голосував "за" або голосував "проти" прийняття такого рішення, він повинен мати право вимагати викупу Товариством належних йому акцій за справедливою ціною;

в) на кожну випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

г) усім акціонерам повинні надаватись рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

3.3. Товариство повинно сприяти та підтримувати спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

3.4. Товариство повинно забезпечити іноземним акціонерам можливості для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.

3.5. У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариство повинно забезпечити рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі Товариства.

3.6. Товариство повинно розробити та запровадити необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської та комерційної інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами, іншими особами.

 4. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі Товариства дієвої, незалежної Наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю. Система корпоративного управління повинна створювати необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та Генеральним директором. Органи Товариства та їх посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

4.1. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління повинно передбачати систему звітності ради перед загальними зборами Товариства.

4.2. Наглядова рада у своїй діяльності повинна керуватися найкращими стандартами та враховувати інтереси зацікавлених осіб.

4.3. Статут Товариства, Положення про Наглядову раду повинні чітко визначати компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

 До основних функцій Наглядової ради належать:

 а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

б) ухвалення стратегії Товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

в) призначення Генерального директора Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з ним, встановлення розміру винагороди у відповідності з інтересами Товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора;

г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;

ґ) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

д) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та, у разі потреби, внесення змін до встановлених положень.

4.4. Засідання Наглядової ради повинні проводитись стільки разів, скільки необхідно для належного виконання нею своїх функцій; у будь-якому випадку засідання Наглядової ради повинні проводитись не рідше одного разу на три місяці.

4.5. Наглядова рада має право в разі необхідності приймати рішення про укладення угод стосовно надання професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо); кошторис витрат Наглядової ради повинен передбачати наявність відповідних ресурсів для оплати таких послуг.

4.6. За підсумками року Наглядова рада повинна звітувати перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

4.7. Члени Наглядової ради повинні обиратися та відкликатися загальними зборами Товариства, при цьому:

а) порядок формування Наглядової ради повинен передбачати можливість для всіх акціонерів, у тому числі дрібних, пропонувати кандидатури до складу ради;

б) кандидатури на посади членів Наглядової ради доцільно висувати завчасно, до проведення загальних зборів, на яких передбачається обрання членів Наглядової ради; акціонерам заздалегідь повинна надаватись повна інформація стосовно кожного з кандидатів для того, щоб вони мали можливість прийняти рішення.

4.8. Члени Наглядової ради повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Члени Наглядової ради повинні мати можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

4.9. Члени Наглядової ради повинні мати доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

4.10. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

4.11. Інформація про розмір та форму винагороди членів Наглядової ради, кількість акцій, якими вони володіють, повинна оприлюднюватися у річному звіті Товариства, якщо така винагорода передбачена для членів Наглядової ради Товариства.

4.12. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів Товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб Товариству доцільно запровадити посаду корпоративного секретаря.

 5. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

 5.1. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

5.2. Генеральний директор розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.

5.3. Генеральний директор повинен забезпечувати відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на Загальних зборах Генеральний директор звітує акціонерам про свою діяльністю.

5.4. Генеральний директор повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним своїх функцій.

5.5. Розмір та форма винагороди Генерального директора визначається Наглядовою радою. Розмір винагороди Генерального директора повинен бути співвідносним з результатами діяльності Товариства, виходячи з довгострокових інтересів Товариства та акціонерів. Інформація про розмір та форму винагороди Генерального директора, кількість акцій, якими він володіє, повинна оприлюднюватися у річному звіті Товариства.

5.6. На вимогу Наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, Генеральний директор повинен подавати Наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан Товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, Генеральний директор зобов'язаний своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року Генеральний директор повинен звітувати перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

5.7. Оцінка діяльності Генерального директора повинна здійснюватися Наглядовою радою на регулярній основі.

 6. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та його акціонерів.

6.2. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства. Внутрішні документи Товариства повинні передбачати відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно яких у посадових осіб органів Товариства існує конфлікт інтересів. Такий порядок повинен щонайменше передбачати:

а) особа, в якої є конфлікт інтересів, повинна своєчасно повідомити про це Наглядову раду;

б) рішення (правочин) повинно бути ухвалено більшістю членів Наглядової ради;

в) особа, в якої є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання правочину);

г) правочини, стосовно яких у посадових осіб органів Товариства існує конфлікт інтересів, повинні укладатись на справедливих умовах та за справедливими цінами.

6.3. Посадові особи органів Товариства не повинні використовувати у власних інтересах ділові та матеріальні можливості Товариства.

6.4. Протягом перебування на посаді посадові особи органів Товариства не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством. Генеральний директор не має права поєднувати роботу в Товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою.

6.5. Політика Товариства стосовно надання позик посадовим особам органів Товариства повинна бути чітко визначена у внутрішніх документах Товариства. Рішення про надання позик посадовим особам Товариства повинні прийматись Наглядовою радою, а інформація про такі правочини повинна надаватися не рідше одного разу на рік акціонерам Товариства.

6.6. Посадові особи органів Товариства повинні відшкодовувати збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб повинні передбачатися цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між Товариством та посадовими особами органів Товариства.

 7. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА

7.1. Інформація про Товариство розкривається відповідно до чинного законодавства з періодичністю, що забезпечує своєчасне повідомлення зацікавлених осіб про суттєві зміни, що стосуються діяльності Товариства.

За поданням Наглядової ради Товариства, Загальними зборами може бути затверджене Положення про інформаційну політику.

Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших зацікавлених осіб на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації (комерційної та таємниці страхування) Товариства.

7.2. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою та повною.

7.2.1. До суттєвої інформації, яку Товариство повинно регулярно розкривати, належать, зокрема, відомості про:

а) мету та стратегію Товариства;

б) результати фінансової та операційної діяльності Товариства;

в) структуру власності та контролю над Товариством;

г) осіб, які надають Товариству послуги, що може призвести до конфлікту інтересів;

д) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння акціями Товариства;

е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність Товариства;

є) дотримання Товариством Принципів корпоративного управління.

7.2.2. Крім регулярної інформації Товариство повинно розкривати особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан Товариства, вартість його цінних паперів.

7.3. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

7.4. Товариство повинно забезпечувати своєчасність розкриття інформації.

7.5. Товариство повинно забезпечувати рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

7.6. Товариство повинно використовувати зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

7.7. Товариство повинно мати чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень, інформаційну політику Товариства доцільне визначати з врахуванням потреб

Товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства повинен здійснюватися як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

8.2. Система внутрішнього контролю Товариства має забезпечити здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) Наглядова рада повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

б) Ревізор (ревізійна комісія) повинна здійснювати оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

в) служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) повинна здійснювати постійно поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

8.3.Товариство повинно проводити щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається Наглядовою радою Товариства. Аудиторська перевірка повинна проводитись у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.

8.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу Генерального директора Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

8.5. Товариство повинно забезпечити проведення об’єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

8.6. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, повинні звітувати про результати перевірок Наглядовій раді та (або) Загальним З)борам Товариства. Зовнішній аудитор повинен брати участь у Загальних зборах товариства з метою надання акціонерам відповідей на питання стосовно фінансової звітності та аудиторського висновку.

 9. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ.

Товариство повинно поважати права та враховувати законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі продукції Товариства, територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацювати з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства.

9.1. Товариство повинно забезпечити дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

9.2. Товариство повинно забезпечити заінтересованим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

9.3. Товариство повинно сприяти активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності Товариства. Працівники або їх представницькі органи повинні мати можливість доводити до відома Загальних зборів та/або Наглядової ради будь-які занепокоєння щодо протиправних та/або неетичних дій виконавчого органу та/або окремих посадових осіб органів управління Товариства. При цьому таке інформування не повинно призводити до дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених працівників або їх представницьких органів.

 

29.03.2013р.

 Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА»                                                                                                А.О.ШукаткоСтраховая компания АСКА
в социальных медиа:

Центральный офис

83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100
т.: (062)348-38-00 многоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральный офис

03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01 многоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регионах

Copyright © 2011 ACKA.
Все права защищены.

Создание сайта Sparkle Design Studio