Шановний акціонер ПрАТ «УАСК АСКА»! 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Українська акціонерна страхова компанія АСКА” код ЄДРПОУ 134909997 (далі – Товариство або ПрАТ «УАСК АСКА»), які відбудуться “06”вересня 2018 року об 11-00 год. за місцезнаходженням Товариства: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А, конференц-зал (далі – Збори).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10-30 до 10-50 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерів для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі в зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24-00 год. 03.09.2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного) та проекти рішень:

 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАСК АСКА” та затвердження їх регламенту;

Проект рішення:Обрати запропонований склад робочих органів позачергових  загальних зборів акціонерів.

Затвердити такий регламент роботи позачергових  загальних зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на Зборах засвідчуються печаткою Товариства.

3. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

Проект рішення:  Схвалити вчинення Товариством значного правочину з Публічним акціонерним товариством «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230), а саме: договору добровільного страхування  від вогневих ризиків та  стихійних явищ та добровільного страхування майна № 3432012 та всіх змін до даного Договору, із страховою сумою 7 498 409 102, 63 грн., де предметом правочину є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 7 498 409 102, 63 грн. 

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть бути вчинені Товариством.

Проект рішення:  Схвалити вчинення Товариством  на строк до проведення Товариства наступних чергових щорічних зборів Товариства значних правочинів, що будуть вчинятись (укладатись) Товариством з дати прийняття  рішення, що стосуватимуться страхування та/або перестрахування, за умовами яких ринкова вартість майна або послуги, що є предметом таких правочинів (договорів)  перевищуватиме 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. При цьому, сукупна вартість укладених значних договорів страхування не повинна перевищувати 50 млрд. грн.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, які має надати акціонер для участі у Зборах розміщена на сайті www.aska.ua.

До дня проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування Зборів за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А, а також за адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 4 поверх каб. 402, у робочі дні з 9:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор ПрАТ “УАСК АСКА” —Шукатко Андрій Олегович. Довідки за телефоном: (044) 520-22-20.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного разом із проектами рішень з цих питань, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

Кожний акціонер має право до дати Зборів  подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту на офіційному сайті Товариства.

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах як одному, так і декільком своїм представникам у порядку передбаченому чинним законодавством України, при цьому довіреність видана акціонером - фізичною особою має бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА» А.О. Шукатко

 

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 28/03/2013 Переглянути документ
Інформація про Загальні збори акціонерів 19/03/2018 Переглянути документ
Перелік документів для участі у Загальних зборах акціонерів 20/03/2018 Переглянути документ
Інформація про загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18/04/2018 Переглянути документ
Інформація про загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03/09/2018 Переглянути документ
Інформація про загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01/08/2018
Переглянути документ

Інформація для акціонера

Тут Ви можете завантажити інформацію для акціонерів для більш детального ознайомлення.

Сподіваємося, ця інформація буде корисною для Вас.

Інформація для акціонерів PDF Інформація для акціонерів DOCX